1 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
2 / 8
00989121754065
3 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
4 / 8
00989121754065
5 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
6 / 8
00989121754065
7 / 8
رنگ تَرَک پورقاضیان
8 / 8
00989121754065رنگ تَرَک پورقاضیان

قیمت و نحوه تهیه رنگ

جهت تهیه رنگ ترک با شماره تلفن 00989121754065 و یا ایمیل

.ارتباط برقرار نمائید info@crackpaint.com

از پيش فاكتور خود يك كپي تهيه نماييد

مبلغ قابل پرداخت پیش فاکتور را به شماره حساب 0101070620009 بانک ملی(سیبا) به نام آقای پورقاضیان واریزنمایید

فیش پرداختی را همراه با يك كپي از پيش فاكتور خود به شماره 00989123241482 تلگرام نمایید

در اینجا می توانید فایل کاتالوگ الکترنیکی شرکت را دریافت نمائید

W3Schools W3Schools 

رنگ تَرَک متالیک پورقاضیان

رنگ تَرَک ساده پورقاضیان

رنگ تَرَک فلورسنتی پورقاضیان

بسته بندی و قیمت